Powered by jointab: info@jointab.ir

کهکشان راه شیری - The milkyway

کهکشان راه شیری ، کهکشانی است که سامانه خورشیدی ما در آن قرار گرفته است ، نام راه شیری برای آن بر روی این کهکشان نهاده شده ، چون در آسمان ناحیه خطی درخشانی نمایان است و نمی توان با چشم غیر مصلح ، ستاره ها را به صورت جداگانه تشخیص داد. برای آنکه ما در داخل کهکشان دیسک شکلی قرار گرفته ایم ، کهکشان را به صورت نوار می بینیم . گالیله اولین بار با تلسکوپش این نوار را مشاهده کرد و ستاره های جداگانه اش را دید. تا سال 1920 بسیاری از ستاره شناسان بر این باور بودند که تمام ستاره های جهان هستی بر روی راه شیری قرار دارد.

قطر این کهکشان حدود 100،000 تا 120،000 سال نوری اندازه گیری شده است اما ممکن است بین 150،000 تا 180،000 سال نوری باشد. برآورد شده که دارای 100 تا 400 میلیارد ستاره می باشد ، که ممکن است  با ستاره های کشف نشده به حدود یک تریلیون نیز برست . همچنین احتمالا دارای 100 میلیارد سیاره نیز می باشد. سامانه خورشیدی در فاصله 27000 سال نوری از مرکز این کهکشان و در طرف داخلی یکی از بازو های حلزونی قرار گرفته است ، جایی که اندازه گاز و غبار نیز بیشتر است.

از مرکز کهکشان که  Sagittarius A نامگذاری شده، امواج مقناطیسی بسیار قدرتمندی تابش می شود که احتمال می رود یک سیاه چاله پر جرم در مرکز این کهکشان قرار گرفته باشد.

 

 

 

کهکشان آندرومدا

کهکشان آندرومدا  یا M31 یا NGC224 ، یکی از کهکشان های محلی میباشد که حدود 2.5 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد و نزدیک ترین ابر کهکشان به کهکشان راه شیری می باشد. در متن های قدیمی ممکن است آندرومدا به ابری گازی عظیم در همین ناحیه از آسمان اشاره کند. این کهکشان نامش را از نگاره آسمانی ( صورت فلکی ) که در آن قرار گرفته است یعنی همان نگاره ی آسمانی آندرومدا گرفته است و در نهایت به شاهزاده یونان باستان ( آندرومدا ) می رسد. آندرومدا بزرگترین کهکشان گروه محلی که شامل راه شیری ، تریگولوم و 44 کهکشان کوچک دیگر است می باشد. صرف نظر از ماده تاریک جرم این کهکشان نیز در گروه محلی از بقیه کهکشان ها بیشتر است . مطالعات نشان می دهد که راه شیری نیز با حساب ماده تاریک تقریباً هم جرم آندرومدا می باشد. آندرومدا تقریبا یک تریلیون ستاره دارد ، درحالی که راه شیری شاید فقط 400 میلیارد ستاره داشته باشد.

 

 

 

 در بسیاری از نوشته های قدیمی آندرومدا به ابرگازی آندرومدا اشاره دارد. از جمله دانشمند ایرانی عبدالرحمان الصوفی که در کتاب خود این ناحیه از آسمان را به عنوان ابر کوچک معرفی کرده بود .

مطالب تصادفی