Powered by jointab: info@jointab.ir

کهکشان آندرومدا

کهکشان آندرومدا  یا M31 یا NGC224 ، یکی از کهکشان های محلی میباشد که حدود 2.5 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد و نزدیک ترین ابر کهکشان به کهکشان راه شیری می باشد. در متن های قدیمی ممکن است آندرومدا به ابری گازی عظیم در همین ناحیه از آسمان اشاره کند. این کهکشان نامش را از نگاره آسمانی ( صورت فلکی ) که در آن قرار گرفته است یعنی همان نگاره ی آسمانی آندرومدا گرفته است و در نهایت به شاهزاده یونان باستان ( آندرومدا ) می رسد. آندرومدا بزرگترین کهکشان گروه محلی که شامل راه شیری ، تریگولوم و 44 کهکشان کوچک دیگر است می باشد. صرف نظر از ماده تاریک جرم این کهکشان نیز در گروه محلی از بقیه کهکشان ها بیشتر است . مطالعات نشان می دهد که راه شیری نیز با حساب ماده تاریک تقریباً هم جرم آندرومدا می باشد. آندرومدا تقریبا یک تریلیون ستاره دارد ، درحالی که راه شیری شاید فقط 400 میلیارد ستاره داشته باشد.

 

 

 

 در بسیاری از نوشته های قدیمی آندرومدا به ابرگازی آندرومدا اشاره دارد. از جمله دانشمند ایرانی عبدالرحمان الصوفی که در کتاب خود این ناحیه از آسمان را به عنوان ابر کوچک معرفی کرده بود .

مطالب تصادفی