Powered by jointab: info@jointab.ir

صورت فلکی کژدم یا عقرب Scorpius Constellation


صورت فلکی کژدم یا عقرب هشتمین صورت فلکی خانواده زیگ یا Zodiac و یکی از 88 صورت فلکی جدول مدرن است. کژدم یکی از صورت های فلکی بسیار زیبا است و شکل بسیار واضحی دارد.کژدم به علت آنکه بسیار شبیه به عقرب است از کهن ترین صورت های فلکی است که اسنادی مبنی بر قدمت 7000 ساله کژدم وجود دارد و در گذشته و در فرهنگ های مختلف به همین نام شهرت داشته است .

دم کژدم نزدیک به مرکز کهکشان راه شیری دیده می شود . از غرب به صورت فلکی میزان یا ترازو و از شرق به صورت فلکی کمان یا قوس میرسد. ستاره آلفای این صورت فلکی Antares نام دارد. زمانی که مریخ نزدیک به Antares قرار می گیرد ، انگار این ستاره با مریخ دوقلو هستند. زیر تقریباً هم رنگ و در اندازه های نزدیک دیده می شوند.اما Antares بسیار از خوشید ما بزرگتر است . شعاع ستاره آنتارس 883 برابر شعاع خورشید است. اندازه ی صورت فلکی کژدم 497 درجه مربع است و از صورت های فلکی بزرگ به شمار می آید. 

در افسانه ها آمده که آرتیمس الهه حیوانات به کژدم دستور داد تا اوراین ( صورت فلکی شکارچی ) را بکشد و کژدم در جنگی اوراین را نیش می زند و او را می کشد. پس از آن کژدم در آسمان قرار گرفت تا در آسمان یاد آور این افسانه باشد.

صورت فلکی کژدم عقرب Scorpius Constellation