Powered by jointab: info@jointab.ir

صورت فلکی ماهی ، حوت Pisces


این صورت فلکی از خانواده زیگ یا Zodiac هست . شکل آن به صورت دو ماهی است که به طنابی به هم وصل شده اند. مدار Ecliptic فقط  صورت فلکی ماهی (حوت ) و دوشیزه ( سنبله ) را به دو نیم تقسیم می کند و از بالا یا پایین 10 صورت فلکی دیگر خانواده زیگ عبور می کند. خورشید در اسفند ماه در این صورت فلکی قرار می گیرد.

در افسانه ها آمده  که غول Typhon شروع میکند خدایان قدیمی تیتان را از بین بردن و نابود کردن و Aphrodite وپسرش Eros سعی میکنند فرار کنند و در انبوه نی ها در نزدیکی رود فرات مخفی میشوند. در اینجا دو داستان هست. یکی اینکه دو ماهی آمدند و به آنها کمک کردند تا به جای امنی برسند و یکی دیگه اینکه او دتا خود به شکل ماهی در آمدند و در رود فرات پریدند.همینجور که در عکس میبینید این دو ماهی با یک طناب به هم وصل هستند. بعضی ها میگویند که Aphrodite با طناب بچه اش را به بدنش بسته تا در این فرار گم نشود.

ستاره های برجسته ی این صورت فلکی در جدول زیر قرار گرفته اند.

نماد نام نوع ستاره / نوع طیف درخشندگی (مگنیتود) فاصله از زمین
Van maanen's star 12.36
Alpha Al rischa A2 Spectral 3.62 139
Beta Fum al Samakah B6Ve 4.48 492
Delta Linteum K5III 4.44 305
Epsilon Kaht K0III 4.27 190
Zeta Revati 148 5.21
Eta Kullat Nunu / Al pherg G8III 294 3.64
Omicron Torcular K0III 258 4.2
Omega Vernalis F4IV 106 4.03

نام ستاره Vernalis از کلمه Vernal Equinox گرفته شده چون این ستاره نزدیک به نقطه اعتدال بهاری است.