Powered by jointab: info@jointab.ir

جبار صورت فلکی شکارچی Orion


شکارچی یا Orion یکی از پیکر های آسمانی است که در استوای آسمانی قرار گرفته است و تقریبا" از تمام جهان قابل مشاهده است .  از دید مشاهده کننده ، شانه سمت چپی Betelgeuse و سمت راستی Bellatrix قرار گرفته است . در سر شکارچی Meissa و در پای سمت راست Rigel و در پای سمت چپ Seiph قرار گرفته است . در کمربند شکارچی از سمت راست و بالاترین به ترتیب ، Alnitak, Alnilam, Mintaka  قرار گرفته است به طوری که سمت راست ترین و بالاترین ( در صورتی که مشاهده گر به سمت جنوب قرار ایستاده باشد. ) Mintaka قرار گرفته است . این پیکره از دوران باستان بسیار مورد توجه قرار گرفته بوده است . تا حدی که هرم های سه گانه مصر منطبق با سه ستاره بر روی کمربند این نگاره آسمانی می باشند.

 

 

 این صورت فلکی در جنوب صورت فلکی ارابه‌ران و در شرق صورت فلکی دوپیکر قرار دارد. همچنین در شمال شرقی آن صورت فلکی ٍگاو (صورت فلکی تورس Taurus) قرار دارد. دست‌ها و بالاتنه شکارچی در نیم کره شمالی حاوی یکی از پرنورترین ستاره‌ها به نام ابط‌الجوزا (Betelgeuse) می‌باشد. در نیم کره جنوبی که پایین تنه شکارچی در آن قرار دارد صوُر تک‌شاخ و نهنگ نیز قرار دارد، در جنوب و جنوب غربی شکارچی خرگوش و سگ بزرگ قرار دارد و به همین دلیل شکارچی را شکارگر سگ می‌دانند!
در جنوب شرقی شکارچی نیز صورت فلکی جوی (Eridanus) واقع است.

ستاره ها در صورت فلکی شکارچی به صورت زیر است

نماد ستاره نام ستاره نوع طیف درخشندگی / مگنیتود فاصله از زمین
Alpha Betelgeuse M-Type ابر غول قرمز 0.0 - 1.3 643 ± 146
Beta Rigel B-Type ابر غول آبی 0.13 860 ± 80
Gamma Bellatrix B-Type غول آبی 1.64 250 ± 10
Delta Mintaka Multiple Star 2.50 + 3.90 1200
Epsilon Alnilam ابر غول آبی 1.69 2000
Zeta Alnitak Multiple 2.08 + 4.28 + 4.01 387 ± 54
Kappa Seiph B-Type 2.09 650 ± 30
Lambda Meissa غول آبی O8 III 3.54 1100

شهاب باران در حدود 7 اکتبر هر سال از میان مرز این صورت فلکی و صورت فلکی دو پیکر به طور میانگین 20 شهاب در ساعت می بارد.

افسانه شکارچی به این شکل است که  اریون پسر Poseidon خدای دریا و Euryale دختر شاه Crete بود.خدای دریا به او قدرت داد تا بتواند بر روی آب راه برود. در ادیسه ی هومر او را یک شکارچی بزرگ که با یک چماق برنزی مسلح است توصیف کرده است.در آسمان دو صورت فلکی سگ بزرگ و سگ کوجک(Canis Major and Canis Minor) او را تعقیب میکنند.در جزیره Chios اریون سعی در عشقبازی با Merope دختر شاه Oenopion را داشت ولی موفق نشد.یک شب وقتی که Merope شراب نوشیده بود سعی کرد که او را بدزدد. برای تنبیه او شاه دستور داد که چشمهای او را در بیاورند و او را از جزیره بیرون کرد. او به سمت شمال به طرف جزیره ی Lemnos به راه افتاد و در آن جزیره Hephaestus یکی از دستیارهای خود را( Cedalion) به او داد تا نقش چشم او را بازی کند.او به طرف شرق جایی که خورشید طلوع میکند حرکت کرد به امید اینکه طبق گفته یکی از خدایان چشمهای او شفا پیدا کند.و البته با طلوع خورشید چشمهای او به طرز معجزه آسایی خوب شد.اریون با ستاره های Pleiades (خوشه پروین) که در صورت فلکی گاو نر قرار دارند مرتبط است.Pleiades هفت خواهر بودند که دخترAtlas وPleione بودند.طبق یک داستان اریون عاشق Pleiades شد و آنها را تعقیب کرد زیوس آنها را دزدید و در اسمان قرار داد.جایی که هر شب اریون به دنبال آنها هست.